EU fondovi

Što se može financirati kroz EU fondove?

Područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima, tzv. Operativnim programima. Operativni programi su dokumenti u kojima se definiraju područja i prioriteti financiranja, ovisno o području koji pokrivaju. Postupci za dodjeljivanje sredstava iz EU fondova temelje se upravo na ovim dokumentima. Što u njima nije određeno ne može se niti financirati. Dokumente operativnih programa možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr i na internetskim stranicama resornih ministarstava.

Na koji način se dodjeljuju sredstva iz EU fondova?

Bespovratna sredstva iz fondova EU dodjeljuju se isključivo putem javnih poziva na dostavu projektnih prijedloga, koje raspisuju nadležne institucije, a objavljuju se primarno na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr. Pozivi na dostavu projektnih prijedloga raspisuju se na temelju programskih dokumenata (Operativni programi) u kojima se definiraju područja i prioriteti financiranja, ovisno o području koji pokrivaju.

Da li se kroz EU fondove može financirati 100% iznosa projekta?

U slučaju EU fondova uvijek se radi o bespovratnim sredstvima kojima se sufinancira samo dio investicije, a na investitoru je odluka kako će sufinancirati ostatak investicije (uz pomoć vlastitih sredstava, kredita, itd.). Također, treba imati na umu da neke aktivnosti nije moguće sufinancirati sredstvima EU u skladu s nacionalnim pravilima o troškovima prihvatljivima za sufinanciranje, pravilima o državnim potporama i ostalim pravilima određenima zakonodavnim okvirom EU i RH.

Prijavitelj sufinancira dio troškova prihvatljivih aktivnosti. Postoci sufinanciranja projekata kroz EU fondove ovise od natječaja do natječaja. Minimalna i maksimalna potpora koja se može dobiti kroz pojedini poziv za dostavu projektnih prijedloga definirana je u Uputama za prijavitelje. Važno je naglasiti sljedeće:

dobivena sredstva moraju se koristiti namjenski odnosno u pravilu za financiranje troškova nastalih tijekom provedbe projekata, osim iznimno ako drugačije nije navedeno u uvjetima natječaja
niže stope sufinanciranja mogu se očekivati za ulaganja u tvrtke i projekte koji ostvaruju prihode
 
Gdje mogu zatražiti kredit?

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG BICRO) pruža kvalitetne potpore u poslovanju subjekata malog i srednjeg gospodarstva kao i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR).


Gdje mogu pratiti natječaje (pozive na dostavu projektnih prijedloga)?

Objavljene i natječaje koje su u najavi, možete pratiti na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr, u rubrici Pregled natječaja. Putem tražilice možete pretraživati natječaje s obzirom na status, fond, područje odnosno prijavitelje. Natječaji se objavljuju i na internetskim stranicama resornih ministarstava.

Na koje natječaje (pozive na dostavu projektnih prijedloga) se mogu prijaviti?

Uz svaki poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljuje se dokumentacija u kojoj se nalaze sve potrebne informacije i uvjeti za prijavu na natječaj. Među dokumentacijom posebno ističemo dokument Upute za prijavitelje, gdje se, između ostalog, mogu pronaći informacije o području financiranja kroz pojedini poziv za prijavitelje (kakvi projekti se mogu financirati odnosno projektne aktivnosti) te potencijalni prijavitelji (tko se može prijaviti na poziv).

 

Prethodna stranica: Edukacije Sljedeća stranica: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.